Deling som drivkraft

Høgskulen på Vestlandet blir etablert med deling som drivkraft, ideal og metode. Kunnskap veks når den blir delt.

Desse to setningane er henta frå fusjonsplattforma som den nye høgskulen skal byggjast på. Vi har føresetnader for å lykkast, men det fordrar at vi  koplar kunnskapsbygging med god bruk av teknologi.

Les mer

Utdanningskvalitet – krev kontinuerleg fokus

Krava til kvalifikasjonar og kompetanse til kandidatane vi utdannar er høge, både frå oss sjølv, frå Kunnskapsdepartementet, frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning og frå sektorane vi utdannar til, altså arbeidslivet. Utdanning og forsking av høg kvalitet er rett og slett avgjerande for å møte endringane samfunnet vårt står overfor. For å lykkast må vi ikkje berre ha gode fagtilsette, men også ein administrasjon med kapasitet og kompetanse til å støtte opp under utdanning og forsking. Les mer

Eg følte meg som Elvis!

Tekst og foto av Vernepleiestudentane Birte Stenehjem, Sigrid Jørdre Tolo, Therese Hevrøy, Camilla Nymark Melle, Ida Undall og Susanne Nymark Rasmussen

Les mer

Studentar som ressurs i lokalsamfunnet

Forfattar: Brit-Marie Follevåg

Ein aktivitet treng ikkje kreve så mykje, men den kan gjere ein forskjel.

Les mer

Refleksjonar om undervisning, oppfølging og rettleiing av studentar

finn_small

Forfattar: Anne-Grethe Naustdal

Resultat frå Studiebarometeret 2014 frå NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning – er lansert. Nasjonalt syner resultata at det er mest misnøye frå studentane knytt til undervisning, oppfølging og rettleiing. Dei nasjonale funna gjev grunn til refleksjon. Les mer

Karaktersetting ved profesjonsutdanningar

Skribentar: Anne-Grethe Naustdal og Unni Aasen

Kan ein profesjonsutøvar med liten vurderingsevne og sjølvstende og som innehar ein minimumsprestasjon kring fagleg kunnskap i sentrale fag gå ut i praksis og møte brukarar, pasientar, barnevernsbarn, elevar osv ?

Les mer